OARIM RES: Protestujeme proti potrestání kolegyně. Nad dlouhodobě neutěšeným stavem nám dochází trpělivost

Prohlášení sester OARIM RES KKN ze dne 23. 05. 2018 na podporu nespravedlivě potrestané všeobecné sestry ORL Hanky Jílkové:

My, sestry z OARIM RES, jako střední zdravotní personál se plně stavíme za svou kolegyni z ORL Hanku Jílkovou, která byla naprosto bezprecedentně a nezákonně potrestána za chybu a neutěšený stav v orientačním značení v KKN, který evidentně nezpůsobila. A navíc způsobem, kterým byly flagrantně porušeny snad všechny právní a morální zásady, kterými se má každý přímý nadřízený vždy řídit při projednávání případů porušení pracovních předpisů v pracovněprávních vztazích.

Nikdo z přímých nadřízených ani samo vedení KNN neprovedlo řádné prošetření věci s odpovídajícím protokolárním zápisem, kde by bylo objektivně popsáno protiprávní jednání Hanky Jílkové. Nebyla jí dána ani možnost obhajoby, tedy možnost bránit se. Bylo rovnou bez dalšího přistoupeno k jejímu potrestání, kdy výstupem je tzv. vytýkací dopis, ve kterém není dostatečně popsáno, jaké obecně závazné, respektive vnitřní právní normy konkrétně porušila, a bylo rovnou přistoupeno k sankci, odebrání osobního ohodnocení.

Takovéto jednáním vedení KKN a příslušného oddělení je trestuhodné a svědčí o přístupu vedení KNN ke střednímu zdravotnímu personálu, tedy nám sestrám. Nejedná se zde jen o finanční otázku a mzdové problémy nemocnice, ale již i o otázku morální a lidskou.

Vedení KNN delší dobu opomíjí tento špatný stav a tato situace je jen vyvrcholením neschopnosti situaci řešit.

Protestujeme proti takovému jednání a žádáme prošetření celé záležitosti zřizovatelem nemocnice a potrestání pravého viníka tohoto dlouhodobě neutěšeného stavu, neboť nám již dochází trpělivost.

kolektiv sester OARIM-ARO

(vyšlo v devětadvácátém čísle novin Iniciativa)