Protestní dopis zlínských sálových sester: nerušte specializované perioperační sestry

Místo zlepšení finančního ohodnocení řeší managementy krizi svých nemocnic stupňováním tlaku na personál a zhoršováním pracovních podmínek. Krizi se snaží "záplatovat", místo aby ji řešily. Krok vedení zlínské nemocnice je toho příkladem. Setkal se však s kolektivním a veřejným nesouhlasem personálu. Se svolením kolektivu sálových sester vydáváme jejich protestní dopis, který poslaly předsedovi představenstva nemocnice a politikům. A který může otevřít cestu budování sebeorganizace na jejich pracovištích.

Vážená paní poslankyně,

během měsíce října nám byla náměstkyní ošetřovatelské péče paní Helenou Šmakalovou nařízena změna pracovního režimu a náplně práce perioperačních sester a to s platností od 1/2019.  Změna se týká převodu do třísměnného provozu a vytvoření nové pozice univerzálních perioperačních sester  namísto stávajících sester specialistek pro jednotlivé obory.

Další změnou je snížení počtu sester sloužících na noční směně ze stávajících pěti na čtyři a sanitářů ze dvou na jednoho. Vedení nemocnice si tímto krokem slibuje nahrazení nedostatku odborného personálu na jednotlivých stanicích a finanční úsporu.

S tímto postupem důrazně nesouhlasíme a upozorňujeme, že v důsledku změny systému dojde k nedostatečnému pokrytí odborných pracovišť perioperačními sestrami s odpovídajícím odborným zaměřením a v důsledku toho může dojít k újmě na zdraví pacientů. Není možné, aby jednotlivec obsáhl kvalitně a bezpečně takové množství oborů a náročných operací, které se zde provádějí. Jedná se o operační zákroky v krajské nemocnici, které svou náročností leckdy dosahují operativy ve fakultních nemocnicích (prof. MUDr. Klein, prim. MUDr. Grepl,  prim. MUDr. et  MUDr. Šimek Ph.D aj.)

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. ledna 2016 byl traumatologickému oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. udělen statut traumacentra. Traumacentra jsou ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, Centrem vysoce specializované traumatologické péče, které zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy. Traumacentrum je především interdisciplinární péče, která vyžaduje nejen přístrojové vybavení špičkové kvality, ale také personální a organizační zázemí. Není tudíž žádoucí, aby se zde do služeb zapojoval nedostatečně erudovaný personál z jiných stanic.

Každá nově příchozí sestra absolvuje intenzivní zaškolení po dobu 12 až 24 měsíců, než je uznána způsobilou nastoupit do nočních služeb, jež jsou specifické svojí odlišnou akutní operativou. V dnešní době akutního nedostatku nelékařského personálu v České republice se nám to jeví jako pohrdání prací sester, které se několik let úzce specializují na svůj obor a jsou součástí operačního týmu, jež zaručuje pacientovi špičkovou lékařskou péči, a které doposud byly loajální ke všem požadavkům zaměstnavatele.

                                                                                            Kolektiv sester a sanitářů operačních sálů

                                                                                            Chirurgie, urologie, endourologie

                                                                                            Traumatologie, ortopedie neurochirurgie

Ve Zlíně   22.10.2018                                                       Gynekologie